Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Gedragsaanpak Mensumaweg

De Mensumaweg tussen Leek en Oldekerk wordt gedeeld door verschillende groepen weggebruikers. Zowel fietsende scholieren als automobilisten op weg naar hun werk en agrariërs maken dagelijks gebruik van de landelijk gelegen weg. De snelheidslimiet ligt er op 60 kilometer per uur, maar metingen wijzen uit dat deze regelmatig wordt overschreden. Dit is één van de redenen dat fietsers de weg als onveilig ervaren, blijkt uit onderzoek van de Provincie Groningen. Ook blijkt daaruit dat fietsers vaak het gevoel hebben afgesneden te worden door automobilisten. Verkeerswijzer Groningen vroeg Senza Communicatie daarom een gedragsaanpak te ontwikkelen om het verkeersgedrag op de Mensumaweg positief te beïnvloeden. 

Om tot een gedragsaanpak te komen, brachten we de belangrijkste drijfveren van het bestaande gedrag in kaart. Zo ontdekten we dat het voor automobilisten vaak moeilijk is om in te schatten hoeveel afstand nou precies voldoende is om verantwoord in te halen. Daarnaast leidden naast elkaar fietsende pubers tot irritatie bij overige bestuurders. De gedragsaanpak bestond dan ook uit verschillende interventies, gericht op het beter inschatten van risico’s en de te houden afstand tijdens het inhalen en op het wegnemen van irritatie door naast elkaar fietsende pubers.

De gedragsaanpak
Door middel van een campagne werden bestuurders van gemotoriseerde voertuigen gestimuleerd op een verantwoorde manier in te halen. Deze campagne bevatte verschillende boodschappen en gedragsveranderingstechnieken. Om het inschatten van een veilige afstand bij het inhalen mogelijk te maken, maakten we gebruik van wegmarkeringen. Deze plaatsen we aan het begin van de Mensumaweg, zowel vanuit Leek als vanuit Oldekerk, en werden ondersteund door spandoeken met de tekst ‘Inhalen? Houd afstand’. Halverwege de Mensumaweg werden automobilisten herinnerd aan deze boodschap met een verkeerbord dat het gewenste gedrag toonde.

Om irritatie aan naast elkaar fietsende pubers te verminderen, benadrukten we de verantwoordelijkheid van beide partijen. Dat deden we met een spandoek waarop een gewenste inhaalactie afgebeeld werd, begeleid door de tekst “Westerkwartierders doen ‘t samen”. Zo plaatsten we automobilisten automatisch in een rol waar het gewenste gedrag bij hoort. Aan het einde van de Mensumaweg werden weggebruikers hiervoor bedankt; een vrolijk spandoek met een afbeelding van fietsende pubers las “Dankjewel dat je rekening met ons hield”.

Effecten van de gedragsaanpak: veiliger inhaalgedrag en een verlaagde snelheid
De campagne ging afgelopen mei van start en liep tot halverwege juni. Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit hiervan, vond er in april een nulmeting plaats. Tijdens deze nulmeting werden het aantal gevoelsmatig veilige en het aantal gevoelsmatig onveilige inhaalacties geregistreerd. Deze meting werd in juni, tijdens de campagne, herhaald en nog eens in september, toen de campagne afgelopen was. En wat blijkt? Zowel tijdens de meting in juni als tijdens de meting in september werden significant meer veilige inhaalacties gemeten ten opzichte van de nulmeting in april! Het inhaalgedrag op de Mensumaweg is dus verbeterd tijdens de campagne en dit effect lijkt ook door te werken nadat de campagne is afgelopen.
Daarnaast blijkt ook de snelheid waarmee gereden wordt op de Mensumaweg tijdens de campagne te zijn afgenomen. Met tellussen werd de gemiddelde snelheid begin april en begin juni gemeten. Zowel de gemiddelde snelheid als de zogeheten V85, de snelheid die door 85% van de gebruikers niet wordt overschreden, lagen lager in juni dan in april. Tijdens de campagne dus! Uit overige data werd duidelijk dat de snelheid in juli, na de campagne, weer opgelopen is. We verwachten daarom dat er een verband is tussen de gedragsaanpak en de afgenomen snelheid.

In conclusie
De gedragsaanpak op de Mensumaweg heeft een positieve invloed gehad op de ervaren verkeersveiligheid. Het inhaalgedrag van automobilisten is verbetert en deze verbetering hield stand,  ook twee maanden na het verwijderen van de spandoeken langs de weg. Daarnaast zorgde de gedragsaanpak ervoor dat de gemiddelde snelheid op de Mensumaweg verlaagde. Een zeer positief resultaat! 

Voor de realisatie van de middelen op en langs de weg werkten we samen met Thijn Post, Studio Rob Pentinga, de HR Groep en Clean Advertising.